สำนักงานรัฐมนตรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 2 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-333-3702

02-333-3835-36

minister@most.go.th